Algemene voorwaarden

Hieronder treft u algemene voorwaarden aan zoals deze gelden voor de overeenkomsten tussen therapeute en cliënt.

Beroepsprofessionaliteit

 1. De vaktherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging voor Danstherapie. Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op www.nvdat.nl en opwww.vaktherapie.nl
 2. De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB
 3. In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Deze is te vinden op de FVB website (www.vaktherapie.nl) en ligt ter inzage in de wachtruimte van de praktijk.
 4. Indien de cliënt een klacht kenbaar maakt over de therapie, gaat de therapeute hierover in gesprek met de cliënt met als doel: de klacht verhelpen, zodat beide partijen tevreden zijn over de uitgevoerde behandeling en de eventuele oplossing.
 5. De vaktherapeut is tevens aangesloten bij de Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg en de overkoepelende organisatie RBCZ. Voor meer informatie zie www.de-nfg.nl en www.rbcz.nu.

Algemeen

 1. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
 2. Incidenteel worden sessies opgenomen op video ten behoeve van reflectiedoeleinden van de therapeute. Dit gebeurt uitsluitend met schriftelijke toestemming van de cliënt.

Behandeling

 1. In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.
 2. Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Tijdens de vierde bijeenkomst zal er een ‘evaluatie’ plaatsvinden met betrekking tot de vraag of het proces en de werkwijze van de therapeute en de cliënt voldoen aan de bedoelingen van de cliënt en de therapeute. Regelmatig vindt evaluatie plaats of de therapie u of uw kind op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.
 3. Individuele therapiesessies en ouder-kind sessies duren 45 of 60 minuten per keer. Kadanst vindt het belangrijk dat er een doorgaand proces kan ontstaan. De therapiesessies vinden daarom met een zekere regelmaat plaats.
 4. Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 5. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.
 6. Cliënten dienen op tijd aanwezig te zijn. Is een cliënt te laat, dan gaat dit van zijn of haar sessietijd af.

Privacy

 1. De therapeut vraagt ouder of verzorgers, bij aanvang van de therapie, om toestemming om informatie te verstrekken en zo nodig in te winnen bij derden. Ouders of verzorgers worden geïnformeerd wanneer en bij wie er informatie wordt opgevraagd.
 2. De therapeut gaat een vertrouwensrelatie aan met de cliënt. Uit de behandeling verkregen kennis valt onder de geheimhoudingsplicht De therapeut verstrekt geen gegevens over de cliënt aan niet bij de behandeling betrokkenen, zonder schriftelijke toestemming van de cliënt of wettelijke vertegenwoordiger. De therapeut gaat zorgvuldig om met dossierbeheer.
 3. Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGMO). Deze kunt u opvragen bij uw therapeut.

Aanvulling bij individuele of groepsbehandeling van kinderen

 1. De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders/gezinsvoogd) geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie.
 2. Middels regelmatig contact zoals afgesproken tijdens het kennismakingsgesprek worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind.
 3. Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via email tussentijds kenbaar maken.
 4. Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft hij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Tevens heeft de therapeut de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties. Zie voor meer informatie www.rijksoverheid.nl.

Kosten

 1. De kosten per therapiesessie bedragen € 80,- voor een behandelsessie van 60 minuten. Onder deze behandeltijd valt ook een kort (overdrachts)gesprek met de ouders/verzorger bij het ophalen van het kind na de therapiesessie. Voor een uitgebreid overzicht van tarieven zie de website.
 2. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.
 3. U dient zelf te vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeut lid is van de Nederlandse Vereniging voor Danstherapie en de Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg. En ook aangesloten is bij de FVB.
 4. Aan het eind van de maand krijgt u via de post of uw e-mailadres de factuur toegestuurd. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering. Het nota bedrag dient te worden overgemaakt naar rekeningnummer : NL31 TRIO 0254 3544 32 (Triodos Bank) t.n.v. C.J. van Sabben. Als betalingskenmerk kunt u het factuurnummer noteren.
 5. Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente- en administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de therapeute de cliënt een betalingsherinnering sturen. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.
 6. Bij een betalingsachterstand zal de therapeute – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet- verdere behandeling op schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Annulering van de therapie

 1. Natuurlijk kan het voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de therapeute gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
 2. De therapeute behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de datum, tijd of locatie van de therapie te wijzigen.

Materialen

 1. In geval van beschadigingen aan de ruimte of de materialen van de therapeute, veroorzaakt door de cliënt, zal de therapeute de kosten hiervan verhalen op de cliënt.

Afronding therapie

 1. De therapie zal worden afgesloten met een eindgesprek. Hierbij dient u als ouder/verzorger bij aanwezig te zijn.
 2. Op verzoek van de cliënt of diens ouders/ verzorgers en tegen betaling kan er tussentijds een rapportage worden geschreven en kan de therapie worden afgesloten met een eindrapportage.

Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen. De cliënt is dan verplicht tot betaling van de nota’s voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.